ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มน้ำผลไม้สดของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • ธนกร ขัติยศ
  • คมสัน ตันสกุล
Keywords: ทัศนคติ, ภาพลักษณ์ของแบรนด์, การรับรู้ด้านราคา, ความตั้งใจซื้อ

Abstract

การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเรื่องทัศนคติ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และการรับรู้ด้านราคาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มน้ำผลไม้สดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องดื่มน้ำผลไม้สดที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง มีค่าความเชื่อมั่นรวม 0.922 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ส่วนใหญ่ 15,001 - 25,000 บาทและผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และการรับรู้ด้านราคาส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มน้ำผลไม้สดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในเรื่องการรับรู้ด้านราคามากที่สุด (= 4.29) และรองลงมาคือภาพลักษณ์ของแบรนด์ (= 4.16) และทัศนคติ (= 4.16) ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##