การรับรู้ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ BSC ในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • ณัชชา ดวงพลอย
  • คมสัน ตันสกุล
Keywords: ความตั้งใจซื้อซ้ำ, การรับรู้คุณภาพสินค้า, การรับรู้ราคา, การรับรู้คุณภาพการบริการ, เครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ BSC, ห้างสรรพสินค้า

Abstract

การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจซื้อซ้ำเครื่องสำอางเคาน์เตอร์ แบรนด์ BSC ในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยมีการศึกษาด้านการรับรู้คุณภาพสินค้า การรับรู้ราคา และการรับรู้คุณภาพการบริการ ของผู้บริโภคที่กลับมาซื้อและใช้บริการซ้ำที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางแบรนด์ BSC  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่เป็นเพศหญิงและเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการรับรู้คุณภาพสินค้าและการรับรู้ราคาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ แต่การรับรู้คุณภาพการบริการไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##