การบังคับใช้กฎหมายกับคาสิโนออนไลน์ ศึกษากรณีเปรียบเทียบเกมออนไลน์

  • จักรภัทร เทพสุคนธ์
  • ธเนศ สุจารีกุล
Keywords: คาสิโนออนไลน์, เกมออนไลน์, การพนัน

Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ (1) เพื่อค้นหาถึงสาเหตุ ปัญหา รูปแบบ และวิธีการของคาสิโนออนไลน์ โดยการเปรียบเทียบกับเกมออนไลน์ (2) เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์ในประเทศไทย (3) เพื่อเปรียบเทียบหลักการและเหตุผลของกฎหมายเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์ในประเทศไทยกับในต่างประเทศ และ (4) เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อใช้บังคับกับคาสิโนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้พบว่าคาสิโนออนไลน์มีลักษณะใกล้เคียงกับเกมออนไลน์มากกว่าการพนันในสถานคาสิโน ดังนั้น การนำพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 (พระราชบัญญัติ) มาใช้บังคับกับคาสิโนออนไลน์จึงไม่เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจาก โดยลักษณะของคาชิโนออนไลน์ การนำพระราชบัญญัติมาใช้บังคับ จึงทำได้เพียงการตีความกฎหมายฉบับนี้อย่างกว้าง เพื่อลงโทษผู้กระทำผิด ซึ่งขัดต่อหลักการตีความกฎหมายอาญา

อนึ่ง กฎหมายของประเทศไทยยังไม่ได้ห้ามเกมการพนันทั้งหมดโดยเด็ดขาด เกมการพนันยังคงเล่นได้โดยมีเงื่อนไขว่ามันจะต้องถูกควบคุมโดยรัฐบาลไทยเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนไทยมัวเมาในการพนัน การพนันอาจถูกจำกัดประเภทลงตามที่รัฐบาลไทยเห็นเหมาะสมเพื่อให้มีผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนไทยน้อยที่สุด

ดังนั้น ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีความเห็นว่า หากรัฐบาลไทสามารถกำหนดกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อควบคุมคาสิโนออนไลน์รัฐบาลไทยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ โดยผลจากข้อสรุปนี้ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงขอเสนอให้คาสิโนออนไลน์ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้เล่นได้ การประกอบธุรกิจคาสิโนออนไลน์ตามจริงสามารถทำได้โดยใบอนุญาต รัฐบาลไทยจะต้องออกกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อใช้ควบคุมคาสิโนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##