การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

  • จรัสลักษณ์ ภูดรนาง
  • กาญจนา กาญจนสุนทร
Keywords: ลดต้นทุนการจัดซื้อ, ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, ควบคุมคุณภาพ

Abstract

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาปัญหาของบริษัทกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกรณีการจัดซื้อเร่งด่วนขององค์กรซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการจัดซื้อ ต้นทุนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ ปัญหาในกระบวนการจัดซื้อ และปัญหาด้านคุณภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายและข้อผิดพลาดจากกระบวนการจัดซื้อเร่งด่วนขององค์กร 2) เพื่อวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ขององค์กร 3) เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผู้ขายกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพจากการศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหาการจัดซื้อเร่งด่วนเกิดจาก 1) เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดในกระบวนการขอซื้อ-จัดซื้อ 2) ฝ่ายขายต้องการสินค้าเร่งด่วน ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขสาเหตุดังกล่าวด้วยวิธีการดังนี้ 1) การจัดทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อ 2) การจัดทำ Purchase Portfolio Analysis เพื่อแบ่งกลุ่มสินค้า 3) การพยากรณ์ (Forecast) วัตถุดิบล่วงหน้า 4) การทำสัญญาซื้อขายสินค้าแบบรายปี 5) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผู้ขาย  ผลการปรับปรุงตามแนวทางที่นำเสนอสามารถ ลดข้อผิดพลาดจากกระบวนการขอซื้อ, ลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า, เพิ่มอำนาจในการต่อรองกับผู้ขาย-การวางแผนคำสั่งซื้อล่วงหน้า, เพิ่มหลักเกณฑ์การประเมินผู้ขายให้ดียิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานฝ่ายจัดซื้อขององค์กร

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##