การศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรถยนต์ของแผนกยานยนต์ บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท คาร์เรนท์ทัล จำกัด

  • นัทชา พวงมณี
  • กาญจนา กาญจนสุนทร
Keywords: ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย, ศูนย์บริการซ่อมบำรุง, การซ่อมบำรุงรถยนต์

Abstract

การศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรถยนต์ของแผนกยานยนต์ บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท คาร์เรนท์ทัล จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดศูนย์บริการซ่อมบำรุงขึ้นเอง เปรียบเทียบกับการนำเข้าศูนย์บริการแบบเดิม  และเพื่อเสนอแนวคิดในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงของแผนกยานยนต์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนกยานยนต์ โดยทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบำรุง จากระบบ RentWay  เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2562 จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาการทำงานเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบการดำเนินงานใหม่ให้กับองค์กร ในเรื่องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถยนต์ของบริษัทฯ ใช้แผนภูมิก้างปลา (Fish-Bone) มาใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละด้าน สำหรับแนวทางที่จะใช้พัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ มี 2 แนวทางคือ การเปิดศูนย์บริการขึ้นมาเองและการให้เช่าช่วง (Outsource Garage) สำหรับการเปิดศูนย์บริการเอง จะศึกษาการเข้าใช้บริการตามรายการซ่อมของลูกค้าจากสถิติในแต่ละเดือนที่ผ่านมา แล้วนำมาวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อเปิดบริการที่ศูนย์บริการของบริษัท โดยมีรายการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ดังนี้ การเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนยาง และรายการซ่อมบำรุงเบื้องต้น โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนการให้เช่าช่วงจะทำการเปรียบเทียบราคาค่าซ่อมของแต่ละรายการของทั้ง 3 ศูนย์บริการ และจะต้องมีการคัดเลือกว่าศูนย์บริการใดที่สามารถรับเงื่อนไขและราคาที่บริษัทต้องการได้ โดยใช้ราคากลางเป็นหลักในการทำสัญญารับเหมาเช่าช่วง

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##