การบริหารทรัพย์สินและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร กรณีศึกษา บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

  • ศฐิติยาภรณ์ แสงประกาย
  • กาญจนา กาญจนสุนทร
Keywords: การบริหารทรัพย์สิน, การพัฒนาระบบ, ระบบ QRCODE, ความพึงพอใจของพนักงานผู้ที่ใช้งาน

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการลดจำนวนการสั่งซื้อทรัพย์สินที่ซ้ำซ้อนขององค์กร วางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน และปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินขององค์กร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (มหาชน) จำกัด ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กรด้วยระบบ QRCODE และสอบถามความพึงพอใจของพนักงานผู้ที่ใช้ผ่านระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินด้วยระบบ QRCODE จำนวน 40 คน

ผลการศึกษา พบว่า องค์กรได้ประสบปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและการบันทึกในระบบ การตรวจสอบทรัพย์สิน การตัดจำหน่ายทรัพย์สินหลังการขายทรัพย์สิน การตั้งรหัสครุภัณฑ์ และสถานที่ในการจัดเก็บทรัพย์สิน ซึ่งมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร โดยการใช้ระบบ QRCODE ทั้งนี้พนักงานของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีความพึงพอใจต่อการผู้ใช้งานผ่านระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน ด้วยระบบ QRCODE อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับความพึงพอใจ ได้แก่ รูปแบบการใช้งานเข้าใจง่าย  ขั้นตอนในการใช้งานระบบไม่ซับซ้อน ความต้องการสอดคล้องกับระบบ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ความละเอียดเพียงพอกับการใช้งาน และระบบทำให้เกิดการทำงานที่สะดวกขึ้น

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##