การได้ชั่วโมงฝึกบินเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงวิธีการทำงาน และการจัดตารางบิน กรณีศึกษา บริษัท ABC

  • จตุพจน์ ศิลา
  • ธนวรรณ อัศวไพบูลย์
Keywords: เทคนิค ECRS, การศึกษาการทำงาน, การจัดตารางบิน

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการจัดบินของนักบินในบริษัท ABC โดยก่อนปรับปรุงพบว่า มีศิษย์การบินที่ไม่สามารถจบการฝึกบินภาคอากาศภายใน 6 เดือนตามที่หลักสูตรกำหนด โดยการซ่อมบำรุงอากาศยานในหัวข้อ 25 Hrs Insp ในแต่ละครั้งใช้เวลาในการปฏิบัติ 409 นาที ทำให้ไม่สามารถนำอากาศยานมาใช้ทำการฝึกบินได้ภายในวันเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้เที่ยวบินที่จะใช้ทำการฝึกศิษย์การบินมีไม่เพียงพอ ทำให้กำไรที่บริษัทควรจะได้รับต่อปีลดลง 33.29 % จากการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการศึกษาการทำงาน และเทคนิค ECRS ทำให้เวลาการซ่อมบำรุงหัวข้อ 25 Hrs Insp เปลี่ยนเป็น 248 นาที หรือลดลงคิดเป็น 33.49 % จากนั้นนำผลที่ได้จากการลดเวลาการซ่อมอากาศยานไปร่วมกับการปรับรูปแบบตารางจัดบินอีกสองรูปแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการฝึกบินล่าช้าของศิษย์การบินในบริษัท พบว่าการนำผลที่ได้จากการลดเวลาในการซ่อมบำรุงร่วมกับการปรับปรุงตารางจัดบินโดยเพิ่มเที่ยวบินอีก 1 เที่ยวบินในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ทำให้บริษัทสามารถลดจำนวนของกำไรที่หายไปจากปีละ 33.29 % เป็น 7.67 %

Published
2020-08-19