วารสารดิจิทัล ธุรกิจและสังคมศาสตร์ (JDBS) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ที่เปลี่ยนชื่อมาจาก วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ เผยแพร่ความรู้จากงานวิชาการและงานวิจัยทางด้านดิจิทัล สารสนเทศ เทคโนโลยี ธุรกิจ และสังคมศาสตร์ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินการจัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย และเพื่อเป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับชาติหรือระดับสากล และเสริมสร้างศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการเผยแพร่วารสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jdbs 

Vol.8 No. 2 (July - December 2022)

E-ISSN: 2822-0641

Published: 2022-09-08

Articles