วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับที่ 2 (มกราคม - เมษายน 2563) โดยสามารถส่งบทความทางอีเมลของวารสาร ajnh.journal@gmail.com หรือส่งบทความผ่านระบบบนเวปไซด์ด้วยตนเอง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป