แนวทางการเพิ่มการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของลูกค้าธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

  • วรวิทย์ วรรณพิน
  • ธฤตพน อู่สวัสดิ์
Keywords: ส่วนประสมทางการตลาด, สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์, พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ

Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง  2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื่อซื้อรถยนต์ของลูกค้าธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง และ  3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื่อซื้อรถยนต์ของลูกค้าธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารทิสโก้เพื่อซื้อรถยนต์ใหม่ยี่ห้อ ISUZU FORD และ TOYOTA ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean : )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพื่ออธิบายปัจจัยทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื่อซื้อรถยนต์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ด้วยสถิติ Chi-Square

ผลการศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20-30 ปี มีสถานภาพสมรส ศึกษาอยู่ระดับ ปวช./ปวส. เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 20,001-30,000 บาท และไม่มีภาระหนี้ ส่วนพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่ารถยนต์พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อรถยนต์ยี่ห้อ Isuzu ซื้อรถกระบะ 4 ประตู ใช้เงินดาวน์ 15% ใช้ระยะในการผ่อนชำระ 84 เดือน และใช้อัตราดอกเบี้ยในการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ 2-3% นอกจากนี้การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของลูกค้าพบว่า ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ในส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์พบว่า เพศมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื่อซื้อรถยนต์ทุกด้าน อายุมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื่อซื้อรถยนต์ทุกด้าน สถานภาพมีผลต่อพฤติกรรมกระบวนการใช้บริการสินเชื่อซื้อรถยนต์ ด้านยี่ห้อรถยนต์ ระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื่อซื้อรถยนต์ทุกด้าน อาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการกระบวนการใช้บริการสินเชื่อซื้อรถยนต์ทุกด้าน รายได้มีผลต่อพฤติกรรมการกระบวนการใช้บริการสินเชื่อซื้อรถยนต์ ด้านยี่ห้อรถยนต์ที่สนใจเลือกซื้อ ด้านประเภทของรถยนต์ที่สนใจเลือกซื้อ ด้านจำนวนเงินดาวน์ที่จะใช้ในการซื้อรถยนต์ และด้านระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รายจ่ายและภาระหนี้เมื่อเทียบกับรายได้ต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมกระบวนการใช้บริการสินเชื่อซื้อรถยนต์ทุกด้าน

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>