บทประพันธ์เพลงริทึมออฟเจเนอเรชันสำหรับวงขนาดเล็ก

  • นภธวัล ค่อยประเสริฐ
  • วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
Keywords: บทประพันธ์เพลง, ดนตรีพรรณนา, เจเนอเรชัน

Abstract

บทประพันธ์เพลงริทึมออฟเจเนอเรชันเป็นการสร้างสรรค์บทประพันธ์สำหรับวงขนาดเล็กบทใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการประพันธ์ในรูปแบบของดนตรีพรรณนา มีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มคนในเจเนอเรชันต่างๆ ผ่านมุมมองของผู้ประพันธ์ โดยสะท้อนให้เห็นทั้งหมด 5 เจเนอเรชันด้วยกัน ได้แก่ ไซเลนต์เจเนอเรชัน เจเนอเรชันบี
เจเนอเรชันเอ็กซ์ เจเนอเรชันวาย และเจเนอเรชันซี ผู้วิจัยใช้วิธีการประพันธ์ในศตวรรษที่ 20 ผนวกกับวิธีการประพันธ์แบบดั้งเดิม โดยได้มีการจัดการกับระดับเสียงอยู่ภายใต้ระบบนีโอโทนาลิตีเป็นส่วนใหญ่ มีศูนย์กลางเสียงที่ส่วนใหญ่ได้มาจากการซ้ำและการค้างเสียง ทั้งนี้ได้ใช้ความสัมพันธ์ของเสียงประสานแบบดั้งเดิมเข้ามาประกอบด้วยบางส่วน ผู้วิจัยได้แบ่งบทประพันธ์ออกเป็น 4 ท่อน แต่ละท่อนสื่อความหมายถึงกลุ่มคนในแต่ละเจเนอเรชัน กำหนดวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการประพันธ์คือ โมทีฟและรูปแบบจังหวะ ซึ่งใช้สื่อความหมายถึงอารมณ์และสภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สร้างความเป็นเอกภาพของบทประพันธ์ด้วยการใช้เทคนิคไซคลิก ที่เป็นการนำเอาวัตถุดิบรวมถึงวิธีการประพันธ์ที่เคยใช้ไปแล้วกลับมาใช้ซ้ำอยู่เสมอโดยไม่มีการย้อนกลับของท่อน

Published
2020-08-19