การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของถนนสายวัฒนธรรมบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  • จ่าเอก กำพล กาญจนสกุล
  • ชุลีรัตน์ เจริญพร
Keywords: การมีส่วนร่วม, เอกลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน, เศรษฐกิจ, คุณภาพชีวิต, สังคม

Abstract

การศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถนนสายวัฒนธรรมบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมบางเสร่ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มต่าง ๆ จำนวน 5 กลุ่มดังนี้ กลุ่มวัฒนธรรมตำบลบางเสร่ จำนวน 6 ท่าน, กลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) จำนวน 4 ท่าน, กลุ่มผู้ประกอบการที่พักและโรงแรม จำนวน 3 ท่าน, กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 3 ท่าน, หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเสร่ จำนวน 2 ท่าน

ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในตำบลบางเสร่กับหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลบางเสร่ และกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่มีความร่วมมือในการจัดระเบียบและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภค เป็นอย่างดี มีความชัดเจนในการแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยว มีแนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศ รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนเดิมของบางเสร่ ทั้งนี้หน่วยงานในพื้นที่ควรสนับสนุนแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในท้องถิ่น และอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนตัวอย่างยั่งยืน

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##