การศึกษาการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด

  • ปุณิกา ชัยศักดิ์
  • ปิยะเนตร นาคสีดี
Keywords: อัตราการหมุนเวียนสินค้า, สินค้าคงคลัง, การจัดการคลังสินค้า

Abstract

การศึกษาค้นคว้านี้ เกี่ยวกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน  กรณีศึกษา บริษัท ABC

จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบยิ่งขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2) เพื่อลดต้นทุนค่าแรงและระยะเวลาในการทำงาน 3) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดวางสินค้าและเสนอแนวทางปฏิบัติในจัดเก็บให้มีระเบียบมากขึ้น ปัญหาที่พบในการดำเนินงานเกิดจากปัญหา 2 ส่วน ได้แก่ ปัญหาในกระบวนการผลิต และปัญหาในกระบวนการจัดเก็บ ซึ่งส่งผลให้บริษัทเสียทั้งเวลาและต้นทุนในการการดำเนินงาน ซึ่งได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการคลังสินค้าโดยการจัดรูปแบบคลังสินค้าใหม่ โดยใช้ FSN Analysis และ Visual Controls เข้ามาช่วยเสริม และเน้นไปที่การจัดการระบบการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาครอบคลุมพนักงานทั้งหมดของบริษัท ABC จำกัด มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 10 คน ผลการศึกษาพบว่า สามารถลดความผิดพลาดจากการผลิตชิ้นงานเฉลี่ยที่ 29.75% และลดระยะเวลาในหยิบและหาวัตถุดิบลดลง 35.40% รวมถึงค่าล่วงเวลาลดลงเดือนละเฉลี่ย 31.63% ซึ่งทำให้ทางบริษัทสามารถประหยัดต้นทุนค่าแรงและระยะเวลาการทำงานลง

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##