การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจสินค้าการเกษตรส่งออก: กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด

  • สุรีรัตน์ จันนา
  • ปิยะเนตร นาคสีดี
Keywords: กระบวนการทำงาน, ผลิตสินค้า, การลดความสูญเปล่า

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาและขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานของธุรกิจสินค้าการเกษตรส่งออก  2) เพื่อปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานในการทำงานของธุรกิจสินค้าการเกษตรส่งออก 3) เพื่อหาเวลามาตรฐานและนำไปปรับปรุงเวลาที่ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพของธุรกิจสินค้าการเกษตรส่งออก 4) เพื่อลดต้นทุนค่าใช้ในการทำงานล่วงเวลาของธุรกิจสินค้าการเกษตรส่งออก ซึ่งจากการเก็บข้อมูลการจัดส่งสินค้า ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่  1) สินค้าที่จัดส่งมีมูลค่าความเสียหาย 97,885 บาท โดยสินค้าที่รับความเสียหายเป็นสินค้าประเภท ผัก ประเภท กะเพรา โหระพา และแมงลัก และ2) ชั่วโมงในการทำงานเพิ่มมากขึ้น พบว่า จำนวนชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา มีจำนวนเท่ากับ 961 ชั่วโมง คิดเป็นต้นทุน มูลค่าทั้งสิ้น  143,205.54 บาท  ผู้ศึกษานำแนวคิดเกี่ยวกับการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS มาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน  โดยภายหลังการปรับปรุงในระยะเวลา 3 เดือน (พฤศจิกายน-มกราคม) มีรายงานการจัดส่งสินค้าล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 4.77  คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 56,637 บาท ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากก่อนการปรับปรุง เนื่องจากมีการปรับกระบวนการทำงานตัดขั้นตอนและลดขั้นตอนในการทำงานทำให้สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วตามเป้าหมายและส่งมอบลูกค้าได้ทันตามเวลากำหนด เนื่องจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำให้ผลิตสินค้าส่งทันตามกำหนด และลดความเสียหายจากสินค้าที่เน่าเสีย(สินค้าขาดคุณภาพ) และเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบเพื่อไม่ให้ผิดประเภท ขาดคุณภาพ ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า  นอกจากนี้มูลค่าการทำงานล่วงเวลา ภายหลังการปรับปรุงมีแนวโน้มลดลงจากเดิม เป็น 67,765.83 บาท

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##