การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการหยิบสินค้า ด้วยการใช้หลักการของพื้นที่การหยิบสินค้าอย่างเร็ว กรณีศึกษา: คลังสินค้าบริษัท A

  • จักรินทร์ ศุขหมอก
  • เพียงจันทร์ โกญจนาท
Keywords: การหยิบสินค้า, พื้นที่หยิบสินค้าอย่างเร็ว, ประสิทธิภาพแรงงาน, การเติมเต็มสินค้า

Abstract

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการหยิบสินค้าในคลังสินค้า โดยใช้หลักการของการจัดการให้มีพื้นที่หยิบสินค้าอย่างเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินค้าตามใบคำสั่ง ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากพื้นที่หยิบสินค้าอย่างเร็วเป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก การบริหารจัดการในการเลือกรายการสินค้าที่จะนำมาเก็บในพื้นที่นี้ รวมถึงการวางแผนในการเติมเต็มสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ ได้มีการใช้ข้อมูลการหยิบสินค้าในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึงถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 มาวิเคราะห์หาผลประโยชน์สุทธิ (Net Benefits) และประสิทธิภาพแรงงาน (Labor Efficiencies) ในการเลือกรายสินค้าดังกล่าว ปรากฏว่ามีสินค้าที่ได้เลือกมาจัดเก็บทั้งสิ้นจำนวน 51 รายการ โดยมีการกำหนดรอบการเติมเต็มสินค้า (Restocking Period) เท่ากับ 5 วัน และได้นำผลที่มาทดสอบกับข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน และตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผลปรากฏว่าผลประโยชน์สุทธิ ที่ได้คือจำนวนเวลาที่ใช้ในการหยิบสินค้าลดลงเป็นจำนวน 161.54 นาที และ 147.83 นาทีในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม ตามลำดับ หรือหากคำนวณเป็นต้นทุนค่าแรงงาน บริษัทกรณีศึกษาสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนเงิน 16,961.70 บาท และ 15,522.15 บาทสำหรับช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าการจัดการพื้นที่หยิบสินค้าอย่างเร็วนี้เป็นแบบต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้บริษัทมีต้นทุนในการบริหารจัดการในคลังสินค้า ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##