แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกำไรสุทธิที่ลดลง: กรณีศึกษา บริษัท บารูนเนส จำกัด (มหาชน)

  • มนัสวิน นรินทร
  • วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
Keywords: กำไร, ผลการดำเนินงาน, น้ำตาล

Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกำไรสุทธิที่ลดลง กรณีศึกษา บริษัท บารูนเนส จำกัด  (มหาชน) ประชากร คือ ผู้บริหารตามฐานข้อมูลของรายงานประจำปี พ.ศ. 2562  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินจำนวน 5 คน โดยเก็บข้อมูลจาก 1) การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 2) ข้อมูลทุติยภูมิที่มาจากงบการเงินรายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2562 เป็นจำนวน 12 ไตรมาส นอกจากนี้ ยังเก็บข้อมูลจากรายงานประจำปี แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (56-1) จากฐานข้อมูล SET SMART ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารงานวิจัย ทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกวิเคราะห์ด้วย SWOT จากการมีส่วนร่วมทุกระดับโดยผู้นำหลักเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมีส่วนร่วมสูงสุด ส่วนผู้นำระดับรองเป็นฝ่ายฟังและอภิปรายบางจุดที่ตนไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ การวิเคราะห์ยังใช้การยืนยันปัญหาด้วยแผนผังก้างปลาและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัญหาผลกำไรสุทธิที่ลดลงนั้น มีสาเหตุจาก 1) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การปรับตัวลดลงของราคาขายน้ำตาลทั้งในและต่างประเทศ 2) ปัจจัยภายใน ได้แก่ การปรับตัวลดลงของรายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลรวมไปถึงการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การศึกษานี้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้ว่า บริษัทควรใช้การบัญชีแบบลีนซึ่งจะสามารถกระตุ้นและกำจัดความสิ้นเปลือง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานทางการเงินดีขึ้นหรือสามารถทำกำไรสุทธิได้เพิ่มขึ้น

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>