การลดความผันผวนของกำไรขาดทุนที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน กรณีศึกษา บริษัท ถ่านหิน เพาเวอร์ จำกัด

  • ณัฐชานันท์ วงษ์ศรีแก้ว
  • ธฤตพน อู่สวัสดิ์
Keywords: กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน, การบัญชีป้องกันความเสี่ยง, ความผันผวนของกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดความผันผวนของกำไรขาดทุนในงบการเงินที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน กรณีศึกษา บริษัท ถ่านหิน เพาเวอร์ จำกัด การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีปัญหามาจากบริษัทมีกำไรขาดทุนที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินที่ผันผวน เนื่องจากการบริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศสูงกว่าหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ ก็จะส่งผลกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนทันที

จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการศึกษาเพื่อหาเครื่องมือทางการเงินหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานบัญชีที่สามารถนำมาใช้ในการลดความผันผวนของกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะแสดงในงบการเงิน

การศึกษาพบว่าการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง สามารถนำมาใช้ลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินได้ซึ่งจะเป็นการทำให้กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบกำไรขาดทุนมีความสม่ำเสมอมากขึ้น โดยการใช้การป้องกันความเสี่ยงในฝั่งค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มาบันทึกบัญชีโดยการระบุอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดรายการค่าใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศ ทำให้กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบการเงินไม่ผันผวน และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>