แนวทางการแก้ปัญหาการขาดทุนจากการดำเนินงานของคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง

  • นิธิวัฒน์ ศรีกาญจนวัชร
  • วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
Keywords: การแก้ปัญหาการขาดทุนจากการดำเนินงาน, คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ, จุดคุ้มทุน, ความพึงพอใจในการรับบริการ

Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดทุนจากการดำเนินงานของคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เนื่องจากพบว่าผลประกอบการรายเดือนหลังจากเปิดให้บริการประสบปัญหาขาดทุนมาโดยตลอด ซึ่งสาเหตุหลักมาจากจำนวนผู้ป่วยรายเดือนที่ยังน้อย เมื่อคำนวณโดยใช้วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพบว่าจำนวนผู้ป่วยขั้นต่ำที่ทำให้รายรับรวมเพิ่มขึ้นถึงจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ 706 รายต่อเดือน ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลความพึงพอใจในการรับบริการด้านต่าง ๆ โดยจัดทำแบบสอบถามผู้มารับบริการ 270 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่าระยะเวลารอรับยา ระยะเวลารอคอยแพทย์ ความรวดเร็วในการให้บริการ ราคาค่าบริการ และการสื่อสารของโรงพยาบาล เป็นด้านที่ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น เมื่อสัมภาษณ์เชิงลึกหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าส่วนที่คลินิกยังขาดอยู่คือการให้บริการด้านการผ่าตัดและหัตถการ  แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหามี 3 แนวทาง ได้แก่ การเพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ การเพิ่มบริการด้านการผ่าตัดและหัตถการนอกเวลาราชการ และการเพิ่มผู้จัดการด้านการตลาด เมื่อพิจารณาเลือกแนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาพบว่าการเพิ่มบริการด้านการผ่าตัดและหัตถการนอกเวลาราชการเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เนื่องจากใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่มาก ใช้งบประมาณต่ำ และมีศักยภาพในการเพิ่มรายได้สูง

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>