วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ที่เผยแพร่ความรู้จากงานวิชาการและงานวิจัยทางด้านธุรกิจและสังคมศาสตร์ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินการจัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย และเพื่อเป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับชาติหรือระดับสากลและเสริมสร้างศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการเผยแพร่วารสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ http://jrgbs.rsu.ac.th/ ของมหาวิทยาลัยรังสิต

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ มีกำหนดในการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคมถึงมิถุนายน และฉบับเดือน กรกฎาคมถึงธันวาคม เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ออกเผยแพร่เป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กองบรรณาธิการของวารสารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความวิจัยที่ออกเผยแพร่ในวารสารนี้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการและแก่ชุมชนและสังคมต่อไป

 กองบรรณาธิการ

Published: 2016-12-16

Articles