การกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ กรณีศึกษา KV Apartment

  • กรวิชญ์ โอทอง
  • แสงดาว ประสิทธิสุข
Keywords: กลยุทธ์, อพาร์ทเม้นท์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ กรณีศึกษา KV Apartment โดยจากการสำรวจปัจจัยการเลือกอพาร์ทเม้นท์ของกลุ่มประชากรตัวอย่างด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix 7P’s) การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการจากสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและจากการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 211 ราย โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม (Five Force Model) และนำมากำหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) สามารถกำหนดกลยุทธ์ออกมาได้ 5 กลยุทธ์ 3 ระยะ ดังนี้  1) กลยุทธ์ระยะสั้นใช้กลยุทธ์การจัดทำราคาโปรโมชั่น  2) กลยุทธ์ระยะกลางใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว  3) กลยุทธ์ระยะยาวใช้กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าและกลยุทธ์การพัฒนาตราสินค้า

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##