การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา กรณีศึกษาสถานศึกษา ABC

  • บรรจรัตน์ อินทนู
  • สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา
Keywords: ลีน, เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ, ECRS

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการด้านเอกสารที่ล่าช้า
2) ปรับปรุง FLOW ของการเบิกจ่ายทุนการศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 3) ลดกระบวนการเบิกจ่ายที่ซับซ้อน
4) ลดระยะเวลาการดำเนินการด้านเอกสาร โดยมีตัวอย่าง หรือรูปแบบที่ชัดเจน 5) นำเสนอแนวทาง หรือทางเลือกต่าง ๆ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเก็บข้อมูลขั้นตอนการดำเนินการกระบวนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา สถานศึกษา ABC ของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา โดยอาศัยหลักการต่าง ๆ ทางโลจิสติกส์ อาทิเช่น การศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion Study) หลักการ 3MU หลักการ ECRS และ Arena Simulation Software ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุง

ผลการวิจัยได้ทำการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการดำเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษา ส่งผลให้การดำเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษา โดยตัดขั้นตอนกระบวนการที่ไม่มีความจำเป็น ปรับเปลี่ยนการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน
มาไว้ในหน่วยงานเดียว ส่งผลให้บุคลากรสามารถดำเนินการได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาดำเนินการและความซับซ้อน ซึ่งส่งผลให้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการดำเนินการด้านเอกสารลดน้อยลง ซึ่งยังสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของนักศึกษา และผู้ปกครองได้ดีขึ้นกระบวนการดำเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษา สถานศึกษา ABC ก่อนปรับปรุงมีเอกสารเบิกจ่ายทุนการศึกษา เข้าสู่ระบบ (Number In) จำนวน 59 งาน สามารถดำเนินการเสร็จสิ้น (Number Out)  6 งาน ภายหลังปรับปรุงเอกสารเบิกจ่ายทุนการศึกษา เข้าสู่ระบบ (Number In) จำนวน 61 งาน สามารถดำเนินการเสร็จสิ้น (Number Out) เพิ่มขึ้นเป็น 15 งาน คิดเป็นร้อยละ 60 ระยะเวลารอคอย (Wait Time) ก่อนปรับปรุง สูงถึง 9,853.55 นาที ภายหลังปรับปรุงระยะเวลารอคอย (Wait Time) ลดลงเหลือ 9,061.55 นาที คิดเป็นร้อยละ 8.04 และระยะเดินทางส่งต่อ (Transfer Time) ก่อนปรับปรุง สูงถึง 170 นาที ภายหลังปรับปรุงระยะเดินทางส่งต่อ (Transfer Time) ลดลงเหลือ 45 นาที คิดเป็นร้อยละ 73.53

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##