การพัฒนาการค้าขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ปภาวี ภู่เกตุ
  • สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา
Keywords: ทวิตเตอร์, ธุรกิจออนไลน์, ตอบโจทย์ผู้บริโภค

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาในด้านพัฒนารูปแบบการขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาต่อยอดรูปแบบธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตและเพิ่มความมั่นคงของการค้าขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการค้าขายออนไลน์ที่มีความแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน โดยศึกษาจากการเลือกซื้อสินค้าและเลือกร้านค้าของผู้บริโภค เพื่อช่วยให้ธุรกิจตอบโจทย์ผู้บริโภคจนก่อให้เกิดกำไรรวมทั้งเพื่อหาหนทางการสนับสนุนการขายและเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือผู้ใช้บริการธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทวิตเตอร์ในประเทศไทยที่มีใช้บริการซื้อสินค้าผ่านทวิตเตอร์ จำนวน 150 คน โดยการใช้เกณฑ์หรือการประมาณจากจำนวนประชากรผ่านแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลสถิติที่นำมาวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคส่วนใหญ่คือคุณภาพของสินค้า และราคาที่สมเหตุสมผลส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่าย ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านค้าในการซื้อนั้นขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือในตัวร้านค้า จากการดูรีวิวของร้านค้า และการบริการของร้านค้าที่เป็นสิ่งหลักในการตัดสินใจเลือกร้านค้า

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##