การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ลานเทปาล์มไข่หวาน ด้วยหลักการ ECRS

  • พิชญา สงพัฒน์แก้ว
  • สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา
Keywords: การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจลานเทปาล์ม, การปรับปรุงกระบวนการ, การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS

Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานกรณีลานปาล์มไข่หวาน ปัญหาที่พบภายในองค์กร คือ ปาล์มทะลายดิบที่ลูกค้าผสมมากับปาล์มทะลายสุกส่งผลให้กำไรขาดหายจากการ
ถูกโรงงานคัดปาล์มทะลายดิบตีกลับมาเพราะทางโรงงานไม่รับซื้อปาล์มทะลายดิบ ปัญหาการขนส่งปาล์มทะลายไปโรงงานไม่ทันตามเวลาที่โรงงานกำหนด และปาล์มทะลายค้างคืนทำให้น้ำหนักของผลปาล์มทะลายลดลงจากที่ขาย และทำให้ไม่สามารถขนส่งไปขายยังโรงงานไม่ทัน ส่งผลให้ปาล์มทะลายตกค่างทำให้น้ำหนักของผลปาล์มทะลายขาดทำให้กำไรในส่วนนี้ลดลง และได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานบางขั้นตอนที่ใช้เวลาในการทำงานนาน เกิดความล่าช้าทั้งกระบวนการ จึงมีการปรับปรุงการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่เพื่อลดความล่าช้าในกระบวนการทำงานของลานปาล์ม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเพิ่มกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของลานปาล์มไข่หวาน

จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวพบว่า ทางลานปาล์มไข่หวานมีความต้องการเพิ่มกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผู้วิจัยจึงได้มีการเสนอแนวทางการลดความล่าช้าจากกระบวนการทำงานแบบเดิมของทางลานปาล์มไข่หวาน ผลวิจัยพบว่าหากปรับปรุงกระบวนการในการทำงานบางกระบวนการที่ทำให้ล่าช้าออกไปได้ จะสามารถแก้ไขปัญหาสินค้าล้นคลัง และการรอคิวของลูกค้า และการขนส่งไปยังโรงงานก็จะสามารถส่งได้ทันเวลาในแต่ละวัน ทำให้ทางลานปาล์มลดต้นทุนจากกำไรขายหายจากปาล์มทะลายดิบและปาล์มทะลายค้างคืน

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##