แนวทางการแก้ไขรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่มีแนวโน้มลดลงของธนาคาร

  • ภานุวัฒน์ ดาวังปา
  • วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
Keywords: ค่าธรรมเนียมและบริการ, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ลดลง

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีปัญหามาจากอัตราการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของธนาคาร  ปี พ.ศ. 2559 -2561 มีแนวโน้มลดลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่มีแนวโน้มลดลงและเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่มีแนวโน้มลดลง โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน สำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้บริหารระดับสูงจำนวน 2 ท่าน ในการสัมภาษณ์เชิงลึก  และใช้ทฤษฎี SWOT Analysis  TOWS Matrix และแผนผังเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ทำการเก็บข้อมูลโดยการออกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ผลการศึกษาพบว่า

ลูกค้าส่วนใหญ่ของธนาคารจะเป็นลูกค้าด้านสินเชื่อ นิยมใช้บริการธนาคารในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และปัญหาที่พบคือลูกค้าส่วนใหญ่มีจำนวนการใช้บริการสาขาของธนาคารมีจำนวนน้อยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยการใช้บริการสาขาของธนาคาร น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และนิยมใช้บริการในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile Banking เป็นส่วนใหญ่ และปัญหาด้านภาพลักษณ์ที่พบจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์คือ ความเชื่อมั่นและชื่อเสียงของธนาคาร ยังไม่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการธนาคาร ดังนั้นธนาคารควรที่จะสร้างภาพลักษณ์ของธนาคารให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปและหลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้นโดยเน้นที่ชื่อของธนาคาร และสโลแกนของธนาคารเพื่อให้เกิดการจดจำและยอมรับ

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>