Effects of Combination of Self-care Promoting Program and Oral Ginger Capsule on Self-care Ability and Chemotherapy-induced Nausea and Vomiting in Breast Cancer Patients

Main Article Content

นันทนัช ภาณุศรี
รัชนี นามจันทรา
ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ

Abstract

This quasi-experimental study aimed to investigate the effect of self-care promoting program, combined with oral ginger capsule, on self-care ability and chemotherapy-induced nausea and vomiting in individuals with breast cancer. Sample were 40 breast cancer patients receiving chemotherapy. Twenty patients in the experiment group were provided with a self-care promoting program along with ginger capsule supplementation, and 20 patients in the control group received usual care. Instruments for data collection were personal, disease- and treatment-related information, the Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) Nausea and Vomiting Scale and Self-Care Ability Scale, which the content validity index was 1.0. Data collection was carried out over two consecutive cycles of chemotherapy from February to November 2022. Data was analyzed using descriptive statistics, Chi-square test, Fisher’s exact test, independent t-test, and Mann-Whitney U test.


The results indicated an increase in the self-care ability score among participants in the experiment group as compared to the control group (p<.001). Additionally, during the two consecutive chemotherapy cycles, the experiment group exhibited a reduced incidence rate and milder severity of nausea on the second to forth day following chemotherapy when compared to the control group (p<.05). However, there was no distinction observed in the vomiting occurrence rate and the frequency of vomiting on each day following chemotherapy between the experiment and control group (p>.05). In conclusion, the utilization of a self-care promoting program combined with oral ginger capsule demonstrated the capacity to augment self-care abilities and alleviate chemotherapy-induced nausea in breast cancer patients.

Keywords:
chemotherapy-induced nausea and vomiting, combination of self-care promoting program and oral ginger capsule, self-care ability

Article Details

How to Cite
ภาณุศรีน., นามจันทราร., & หาญประสิทธิ์คำข. (2024). Effects of Combination of Self-care Promoting Program and Oral Ginger Capsule on Self-care Ability and Chemotherapy-induced Nausea and Vomiting in Breast Cancer Patients. APHEIT Journal of Nursing and Health, 6(1), e3333. Retrieved from https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/3333
Section
Research Articles

References

บุษรัตน์ สีนวลแจ้ง, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และน้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2561). ความต้องการการได้รับความรู้ และการสนับสนุน และความพึงพอใจต่อความรู้และการสนับสนุนที่ได้รับของผู้ป่วยมะเร็งระยะแรก. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(1), 24-33.

มนนพรัฐ อุเทน, และจิราพร มณีศร. (2562). ผลของการดื่มขิงผงต่ออาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2. เชียงรายเวชสาร, 11(2), 52-59.

โรงพยาบาลเลิดสิน. (2563). รายงานสถิติมะเร็งเต้านมที่มารับเคมีบำบัดในหน่วยเคมีบำบัดโรงพยาบาลเลิดสิน ประจำปี 2563. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.

ลักษณา เจริญใจ. (2553). ขิง สมุนไพรในครัวเรือน. สืบค้น 30 มี.ค. 2564, จาก https://apps.phar.ubu.ac.th/phargarden/attachments/article-20101125152021.pdf

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. (2564). ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2563. สืบค้น 30 มี.ค. 2564, จาก https://www.nci.go.th /e_book/hosbased_2563/files/main.pdf

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน. (2565). สถิติสาธารณสุข 2564. สืบค้น 22 มี.ค. 2564, จาก https://spd.moph.go.th/wp-content/uploads/2022/11/Hstatistic64.pdf

สมจิต หนุเจริญกุล. (2543). การดูแลตนเองกับทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม. ใน สมจิต หนุเจริญกุล (บ.ก.), การพยาบาล: ศาสตร์ของการปฏิบัติ (น.115-136). กรุงเทพฯ: หจก. วี.เจ. พริ้นติ้ง.

สมถวิล ลูกรักษ์, แม้นมนา จิระจรัส, สุวรรณี สิริเลิศตระกูล และจิตประภา คนมั่น. (2556). คู่มือการดูแลตนเองขณะได้รับเคมีบำบัด. (ปรับปรุงครั้งที่ 4). สืบค้น 30 มี.ค. 2564, จาก https://www.rama.mahidol.ac.th/cancer_center/sites/default/files/public/pdf/Article/Selfcare.pdf

สุธาร จันทะวงศ์. (2562). การป้องกันภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด. ศรีนครินทร์เวชสาร, 34(1), 115-126.

สุวรรณา คงหมวก, ศากุล ช่างไม้, และสมพันธ์ หิญชีระนันทน์. (2556). ผลลัพธ์ของรูปแบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและการใช้แคปซูลขิงในการบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 19(1), 75-88.

อภิญญา ปริสุทธิ์กุล, มลิวรรณ สุคันธพันธ์, ทิพย์วรรณ อรัญดร, อนงนาฏ เรืองดำ, อรุณี เดชาพันธุ์กุล, และภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์. (2556). ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดต่อการเพิ่มพูนความรู้และลดความวิตกกังวลให้แก่ผู้ป่วย. วารสารโรคมะเร็ง, 31(4), 125-136.

Arslan, M., & Ozdemir, L. (2015). Oral intake of ginger for chemotherapy-induced nausea and vomiting among women with breast cancer. Clinical Journal of Oncology Nursing, 19(5), E92-E97. doi:10.1188/15.CJON.E92-E97

BC Cancer. (2018). Symptom Management Guidelines: Nausea and Vomiting. Retrieved March 1, 2022, from http://www.bccancer.bc.ca/nursing-site/Documents/11.%20Nausea%20and%20Vomiting.pdf

Borges, D. O., Freitas, K. A. B. S., Minicucci, E. M., & Popim, R. C. (2020). Benefits of ginger in the control of chemotherapy-induced nausea and vomiting.Revista brasileira deenfermagem, 73. https://www.scielo.br/j/reben/a/tLDqmFGkcr8V4JRQxskpf9M/?lang=en&format=pdf

Habibeh, B., Naser, J., Shirin, N. N. T., & Fatemeh, B. S. (2020). The role of herbal medicine in the side effects of chemotherapy. Revista Latinoamericana De Hipertension, 15(1), 64-70.

Klute, K. A. (2020). Antiemetic guidelines: Not just for the HEC of it. Official Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 18(6). doi: https://doi.org/10.6004/jnccn.2020.7589

Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC). (2010). MASCC antiemesis tool (MAT). Retrieved March 1, 2022, from https://mascc.org/resources/assessment-tools/mascc-antiemesis-tool-mat/

Molassiotis, A., Coventry, P. A., Stricker, C. T., Clements, C., Eaby, B., Velders, L., ... & Gralla, R. J. (2007). Validation and psychometric assessment of a short clinical scale to measure chemotherapy-induced nausea and vomiting: The MASCC antiemesis tool. Journal of Pain and Symptom Management, 34(2), 148-159. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2006.10.018

Mosa, A. S. M., Hossain, A. M., Lavoie, B. J., & Yoo, I. (2020). Patient-related risk factors for chemotherapy-induced nausea and vomiting: a systematic review. Frontiers in pharmacology, 11, 329. doi:10.3389/fphar.2020.00329. eCollection 2020

Norwood, S. L. (2000). Research strategy for advanced practical nursing practice. New Jersey: Prentice Hall. Inc.

Orem, D. E., Taylor, S. G., & Renpenning, K. M. (2001). Nursing: Concepts of practice (6th ed.). St. Louis: Mosby.

Rakhshani, T., Najafi, S., Javady, F., Bozorg, A. T. D., Mohammadkhah, F., & Khani, J. A. (2022). The effect of Orem-based self-care education on improving self-care ability of patients undergoing chemotherapy: A randomized clinical trial. BMC cancer, 22(1), 1-9.

Suttiwanich, S., & Khampiew, A. (2021). Comparison of nausea and vomiting among patients who’s receiving antiemesis drug and antiemesis drug with ginger in cancer patients receiving AC and FAC formulations, Lopburi Cancer Hospital. Journal of the Department of Medical Services, 45(4), 162–166.

Varaei, S., Pishe, E. A., Razie, S. P., & Farahani, L. N. A. (2017). The effect of education on self-care behaviors of gastrointestinal side effects on patients undergoing chemotherapy. World Family Medicine/
Middle East Journal of Family Medicine,15(9), 170-175.

Welz, J.A. (2017). The evolution of chemotherapy-induced nausea and vomiting management Challenges and opportunities. Value-Based Cancer Care, 8(3), supplement 2.

World Health Organization (WHO). (2021). Breast cancer. Retrieved March 11, 2022, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer

Most read articles by the same author(s)