วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด ผลงานวิจัย และ ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันเป็นการศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

Vol 12 No 22 (2017): January - June

Published: 2019-03-07

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยา วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยา
View All Issues