กลุ่มอ้างอิงและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเกมมิ่งเกียร์ แบรนด์โลจิเทค เกมมิ่งของลูกค้าชาวไทย

  • ธนพงศ์ ธนวุฒิสกุลชัย
  • พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล
Keywords: กลุ่มอ้างอิง, คุณค่าตราสินค้า, การตัดสินใจซื้อ

Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเกมมิ่งเกียร์ แบรนด์โลจิเทค เกมมิ่งของลูกค้าชาวไทย (2) เพื่อศึกษาปัจจัยกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเกมมิ่งเกียร์แบรนด์โลจิเทค เกมมิ่งของลูกค้าชาวไทยและ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยภาพคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเกมมิ่งเกียร์แบรนด์โลจิเทค เกมมิ่งของลูกค้าชาวไทยประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคือ ผู้บริโภคที่ซื้อเกมมิ่งเกียร์ของแบรนด์โลจิเทค เกมมิ่ง ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน โดยสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ

ผลการวิจัย พบว่า

1) ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของลูกค้าชาวไทย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเกมมิ่งเกียร์แบรนด์โลจิเทค เกมมิ่ง ไม่แตกต่างกัน ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2) ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง ผู้มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเกมมิ่งเกียร์แบรนด์โลจิเทค เกมมิ่ง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีอำนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 22.4

3) ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเกมมิ่งเกียร์แบรนด์โลจิเทค เกมมิ่ง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีอำนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 71.8

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>