แนวทางการบูรณาการร่วมกันบริหารทรัพยากรแร่ยิปซัมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่างผู้ประกอบการเหมืองแร่ยิปซัมและหน่วยงานราชการ

  • ปัทมพร ใจเรือน
  • จรัชวรรณ จันทรัตน์
Keywords: ใบอนุญาตประทานบัตร, ยิปซัม, บูรณาการ, การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

Abstract

งานศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ยิปซัมที่มีความซับซ้อน  พร้อมหาแนวทางการแก้ไขโดยนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเหมืองแร่ยิปซัมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษาพบว่าการขออนุญาตใหม่และต่อใบอนุญาตมีกระบวนการเดียวกัน หากอยากลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นลงควรแยกกันโดยใช้แนวคิด Lean และเมื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้วยังพบปัญหาสำคัญอีกประการคือ การออกใบอนุญาตมีผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน หากทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการร่วมกันได้นั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ จากการศึกษาวิจัยพบว่าการนำกลยุทธ์ One Stop Service มาปรับใช้ จะสามารถลดปัญหาการทำงานที่ซับซ้อนลงได้ และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการทำงาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยฉบับนี้

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##