แนวทางการลดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อจำนวนเงินให้กู้สินเชื่อโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  • ชนะ ฤทธิ์ประทีป
  • จรัชวรรณ จันทรัตน์
Keywords: หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้, หนี้นอกระบบ, สินเชื่อ

Abstract

การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวทางการการลดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อจำนวนเงินให้กู้สินเชื่อโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระและหาแนวทางแก้ไขหนี้ค้างชำระ การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ จำนวน 3 ชุด ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แบบสอบถามลูกค้าจำนวน 400 ราย   2) แบบสอบถามผู้จัดการสาขาจำนวน 45 ท่าน  3) ใช้กระบวนการอภิปรายกลุ่มของผู้บริหารสังกัดฝ่ายสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยและแก้หนี้นอกระบบ

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระมากจากมี 4 สาเหตุหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล คือมีหนี้หลายทาง 2) ปัจจัยภายนอก คือ ปัญหาภัยธรรมชาติ 3) ตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/ธนาคาร คือการคัดเลือกผู้กู้ที่ลดหย่อนคุณสมบัติ 4) พนักงานธนาคาร คือ ขาดการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง แนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดคือการสร้างเครื่องมือหรือระบบที่เป็นมาตรฐานในการติดตามหนี้ เพื่อให้พนักงานสามารถทราบข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าได้รวดเร็วและสามารถช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาก่อนการเกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาพนักงานติดตาม ทวงถามหนี้ ให้มีทักษะการติดตามทวงถามหนี้ให้มีทักษะการเจรจาที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการขอกู้ให้ง่ายขึ้นเพื่อแข่งกับเจ้าหนี้นอกระบบที่จ่ายสินเชื่อง่าย

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##