ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการ กรณีศึกษาเกริกยศคลินิก

  • รสริน ชลายนเดชะ
  • ฐานิตา ฆ้องฤกษ์
Keywords: ความพึงพอใจ, เกริกยศคลินิก, ความจงรักภักดี

Abstract

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการ กรณีศึกษาเกริกยศคลินิก มีวัตถุประสงค์      เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ากับระดับราคายา วัคซีน และเวชภัณฑ์ ที่มีต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ             และเพื่อศึกษาการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าที่คลินิกโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในงานวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าของเกริกยศคลินิก จำนวน 280 คน นำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติเชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง คิดเป็นจำนวนร้อยละ 58.6 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 41 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.6 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 28.6 มีรายได้ระหว่าง  20, 001– 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.4 และผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเวลา ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านราคาและคุณภาพส่งผลมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการที่เกริกยศคลินิกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##