การศึกษาแรงจูงใจในการเป็นครูสอนดนตรีและความภักดีต่อสถาบัน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า

  • ศศิชา กิจโรจน์สกุล
  • ฐานิตา ฆ้องฤกษ์
Keywords: โรงเรียนดนตรี, แรงจูงใจในการทำงาน, ความภักดี, ครูสอนดนตรี

Abstract

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเป็นครูสอนดนตรีและความภักดีต่อสถาบัน กรณีศึกษา โรงเรียนดนตรียามาฮ่า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเป็นครูที่ส่งผลต่อความภักดี ผู้วิจัยทำการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยในรูปแบบของการทำแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000-50,000 บาท และการศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการทำงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยแรงจูงใจ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ในด้านการบริหารจัดการองค์กรและนโยบายองค์กร รองลงมา คือ ด้านความสำเร็จในการทำงาน และลำดับสุดท้าย คือ ด้านความมั่นคงในสายงาน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเป็นครูสอนเปียโน “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” มีค่าเฉลี่ย 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.46) และผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต้น จำนวน 14 ตัว ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีค่าเท่ากับ 0.924 และสามารถร่วมอธิบายความผันแปรของความภักดีของครูสอนเปียโนในสถาบันดนตรี ภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ 85.3 (R2 = 0.853)

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##