แนวทางการเพิ่มและต่ออายุเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมอบรัก ธ.ก.ส.สาขาชุมแพ

  • เยาวเรศ คำวงษ์
  • อริสรา เสยานนท์
Keywords: เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมอบรัก, ประกันหนี้สิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

Abstract

งานวิจัย เรื่อง แนวทางการเพิ่มและต่ออายุเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมอบรัก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุหลักของยอดเงินฝากและการต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมอบรักของลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่มีแนวโน้มลดลงทุกปี ดำเนินการในพื้นที่ทั้งหมด 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลชุมแพ ตำบลไชยสอ ตำบลวังหินลาด และตำบลหนองไผ่ ซึ่งมีจำนวนลูกค้าที่ทำธุรกิจทั้งหมด 2,877 คน เก็บข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามจากลูกค้าจำนวน 339 คน พบว่า ลูกค้าจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ชายร้อยละ 58.7 อายุ 61-70 ปี ร้อยละ 33.9 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 44.5 มีอาชีพทำนาร้อยละ 51.3 สถานภาพสมรสร้อยละ 71.4 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้และค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วงเดียวกัน รวมทั้งมียอดหนี้สินสูงกว่ายอดเงินทุนสงเคราะห์ชีวิต สำหรับสาเหตุหลักที่ลูกค้าไม่ทำการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตมอบรักเนื่องจากช่วงเวลาที่ทำการฝากและช่วงเวลาที่ต่ออายุลูกค้าไม่มีทุนในการจัดทำเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมอบรัก และสาเหตุรองลงมาคือลูกค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตมอบรักได้ ในกรณีที่ให้ลูกค้าเลือกระหว่างเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมอบรักและประกันหนี้สินของบริษัทที่ธนาคารกำหนดพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตมอบรักเป็นลำดับแรก พร้อมกันนี้ผู้ค้นคว้าได้นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสำหรับกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร คือ  1) กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด  2) กลยุทธ์ขยายตลาด และ  3) การสร้างความจงรักภักดี เพื่อเพิ่มยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมอบรักของลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาชุมแพให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>