การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชมการแสดงสดของศิลปินต่างประเทศที่ถูกจัดขึ้นโดยบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

  • สุรพัศ เจริญฤทธิ์
  • สุมาลี สว่าง
Keywords: ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ, ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง, การตัดสินใจเข้าชมการแสดงสดของศิลปินต่างประเทศ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ  1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชมการแสดงสดของศิลปินต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทบีอีซี-เทโร เอ็นเตอเทนเมนต์  2) เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชมการแสดงสดของศิลปินต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทบีอีซี-เทโร เอ็นเตอเทนเมนต์  3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการต่อการตัดสินใจเข้าชมการแสดงสดของศิลปินต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทบีอีซี-เทโร เอ็นเตอเทนเมนต์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เคยรับชมการแสดงสดศิลปินต่างประเทศที่ถูกจัดขึ้นโดยบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)จำนวนทั้งสิ้น 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,001-30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชมการแสดงสดของศิลปินต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทบีอีซี-เทโร เอ็นเตอเทนเมนต์ แตกต่างกัน  ด้านปัจจัยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชมการแสดงสดของศิลปินต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทบีอีซี-เทโร เอ็นเตอเทนเมนต์ ได้แก่ ด้านการขายโดยบุคคล ด้านการโฆษณา และด้านการส่งเสริมการขาย และปัจจัยทางด้านกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชม การแสดงสดของศิลปินต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัทบีอีซี-เทโร เอ็นเตอเทนเมนต์จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านสมาชิกในครอบครัว ด้านกลุ่มเพื่อน ด้านตนเอง และด้านศิลปิน

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##