การศึกษาทัศนคติและการรับรู้คุณภาพบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

  • เมรญา ขวัญแก้ว
  • พีรพงษ์ ฟูศิริ
Keywords: ทัศนคติ, การรับรู้คุณภาพบริการ, การตัดสินใจ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นและเพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ประชากรกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงและนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน

ผลการศึกษาพบว่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จำนวน 224 คน (ร้อยละ 62.6) มีช่วงอายุ 19 – 30 ปีมีจำนวน 196 คน (ร้อยละ 54.7) ระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรีจำนวน 281 คน (ร้อยละ 78.5) มีอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระมีจำนวน 169 คน (ร้อยละ 47.2) มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาทมีจำนวน 180 คน (ร้อยละ 50.3) และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นและการรับรู้คุณภาพบริการที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##