กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ที่อิเกีย สาขาบางใหญ่

  • ภวิตา ศรีรัตนะ
  • พีรพงษ์ ฟูศิริ
Keywords: การเพิ่มยอดขาย, กลยุทธ์

Abstract

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อิเกีย สาขาบางใหญ่ ที่จะสามารถเรียนรู้ผลการศึกษาที่มีความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจและสามารถใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับองค์กรได้ โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้เยี่ยมชมและผู้บริโภคที่มาซื้อเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่
อิเกีย สาขาบางใหญ่ จำนวน 385 คน โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีรูปแบบที่พักอาศัยในปัจจุบัน คือ บ้านเดี่ยวและโอกาสที่มาเลือกซื้อ คือ ทดแทนเฟอร์นิเจอร์เก่า ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลจึงสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับองค์กรได้ว่า คือ กลยุทธ์แบบมุ่งเน้นและความแตกต่างเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อยอดการซื้อสินค้าของกลุ่มเป้าหมายให้มีจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้ในระยะยาว

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##