แนวทางแก้ไขปัญหาจำนวนรายอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคารออมสินสาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ธนาคารกำหนด

  • อัจฉราวรรณ สิตไทย
  • พีรพงษ์ ฟูศิริ
Keywords: ลูกค้าใหม่บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, กลยุทธ์, การแก้ไขปัญหา ส่วนผสมทางการตลาด

Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจำนวนรายอนุมัติบัตรเครดิตธนาคารออมสินสาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนมไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดของธนาคาร โดยใช้แผนผังก้างปลาค้นหาสาเหตุปัญหาใน ด้านบุคคล ด้านกระบวนการทำงาน ด้านวัตถุดิบ และด้านสิ่งแวดล้อม จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คนโดยวิธีการเก็บข้อมูล (Data Collection)วิธีการเก็บข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูล     ปฐมภูมิจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ในประเด็นที่จำนวนรายอนุมัติบัตรเครดิตธนาคารออมสินสาขาบ้านแพงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด โดยการกำหนดประชากรและขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็นลูกค้า 2 กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าทั่วไป กลุ่มพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประชากรที่ใช้สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินสาขาบ้านแพง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื่องจากเป็นการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบในการศึกษา และนำมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาได้คัดเลือก จำนวน 385 ชุดตามธนาคารออมสินสาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยเก็บรวบรวมเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2562ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถามแล้วนำมาประมวลผลนำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องแล้วประมวลด้วยคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ของเครื่องมือแต่ละส่วนแล้วนำไปประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไปข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ์ และการศึกษาและค้นหว้าจากเอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53 มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 53.2 มีสถานะสมรส มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 71.4 มีรายได้ต่อเดือนที่ 15,001-30,000 บาท ร้อยละ 48.3 และประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ ร้อยละ 67.5 โดยเลือกใช้บริการบัตรเครดิตผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร ร้อยละ 46.8 และ ใช้บริการบัตรเครดิตจำนวน 1-5 ต่อเดือน ร้อยละ 56.9

จากการพิจารณาจาการสัมภาษณ์ของผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาจำนวนรายอนุมัติบัตรเครดิตธนาคารออมสินสาขาบ้านแพง คือ ปรับเปลี่ยนเป้าหมายของแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับเป้าหมายเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานให้ความรู้ความเข้าใจในการบริการด้านบัตรเครดิตของธนาคารออมสินให้มากขึ้น โดยมีแผนปฏิบัติการ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ปัจจัยความสำเร็จ และแผนฉุกเฉินรองรับ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางแก้ไขจำนวนรายอนุมัติบัตรเครดิตเพิ่มของธนาคารออมสินสาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนมที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##