การศึกษาปัญหาเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพาศูนย์กระจายสินค้า บริษัทคาราบาวตะวันแดงชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน

  • ภูดิศ เกิดเสมอกุล
  • อริสรา เสยานนท์
Keywords: เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา, ศูนย์กระจายสินค้า, อายุการใช้งาน

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึงปัญหาเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของศูนย์กระจายสินค้า ที่เกิดการชำรุดมาก ทำให้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่ศูนย์กระจายสินค้ามีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยการสัมภาษณ์ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าทั้ง 31แห่ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหายที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสียหายและการส่งซ่อม ซึ่งใช้เวลานาน ทำให้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่ศูนย์กระจายสินค้ามีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักของการชำรุดของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนั้น เกิดมาจากการใช้งาน การดูแลรักษาอุปกรณ์และอายุของเครื่องพิมพ์เองที่ทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่ใช้งานในปัจจุบันนั้น  มีอายุการใช้งานที่นานและเครื่องที่ศูนย์กระจายสินค้านั้นมีเครื่องเก่า อายุการใช้งานหลายปีส่วนมากจะอยู่ที่ 4 ปี ซึ่งเป็นอายุการใช้งานที่นานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งค่าเสื่อมของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอยู่ที่ 5 ปี ถ้าค่าซ่อมน้อยกว่าค่าเสื่อมราคาไม่สามารถซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนได้ ทั้งยังการดูแลรักษาของศูนย์กระจายสินค้านั้นไม่เหมือนกัน ไม่มีมาตรฐานในการใช้งานและดูแลรักษา การส่งซ่อมและซื้อเครื่องพิมพ์ทดแทนใช้เวลานานตามกระบวนการการทำงานของการจัดซื้อจัดจ้าง ตามผลการศึกษาพบว่า เกิดจากพนักงานไม่ได้มีความรู้ในการใช้งานและดูแลเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างถูกวิธี ทำให้เครื่องพิมพ์เกิดการชำรุด แนวทางการแก้ไขปัญหาคือจัดทำคู่มือในการใช้งานและดูแลรักษาอย่างถูกวิธี โดยการอบรมผู้จัดการศูนย์ทุกศูนย์พร้อมทั้งแจกคู่มือให้กับผู้จัดการศูนย์ไปถ่ายทอดให้พนักงาน พร้อมเปิดรับคำถามที่สงสัยในการใช้งานเพื่อให้พนักงานขายที่ไม่เข้าใจได้มาสอบถาม มีการติดตามผลหลักจากดำนเนินการอบรม โดยมีงบประมาณในการจัดทำคู่มือที่ 3,100 บาท แต่ใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจรวมกันแก้ไขปัญหา 1 อาทิตย์เพื่อความเข้าใจในคู่มือที่เหมือนกันทุกศูนย์

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>