ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

  • วนิดา หนูเที่ยง
  • ณกมล จันทร์สม
Keywords: ความพร้อม, ผู้ประกอบการ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  รายได้ต่อเดือน  และเกรดเฉลี่ยรวม ส่งผลต่อความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต  2) เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก  ได้แก่  ด้านการเมือง  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านเทคโนโลยี  ด้านกฎหมาย  ด้านสิ่งแวดล้อม  มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะดิจิทัลอาร์ต  มหาวิทยาลัยรังสิต  3) เพื่อศึกษาความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ  และคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะดิจิทัลอาร์ต  มหาวิทยาลัยรังสิต  ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะดิจิทัลอาร์ต  มหาวิทยาลัยรังสิต  จำนวน  240  คน  แล้ววิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-Test, F-Test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA), การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD  และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า

1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปีการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

2) ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา คณะดิจิทัลอาร์ต  มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

3) ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ และคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา คณะดิจิทัลอาร์ต  มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Published
2020-08-19