การตีความและวิธีการฝึกซ้อมบทเพลง แฟนตาซีสำหรับทรอมโบน โดย ซิกมุน สโตโจวสกี

  • กิตติภัต ระตินัย
  • เด่น อยู่ประเสริฐ
Keywords: การตีความ, ทรอมโบน, การฝึกซ้อม, วิธีการฝึกซ้อม, เทคนิคการฝึกซ้อม

Abstract

วิจัยเรื่อง “การตีความและการฝึกซ้อมบทเพลง แฟนตาซีสำหรับทรอมโบน โดย ซิกมุน สโตวสกี” มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อวิเคราะห์การตีความบทเพลง แฟนตาซีสำหรับทรอมโบน โดย ซิกมุน สโตวสกี ของนักทรอมโบน 3 คน คือ อเล็กซานเดอร์ เนียนคิน, ริค สโตว และ คริสเตียน ลินเบิร์ก 2) เพื่อตีความและศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบรรเลงบทเพลง แฟนตาซีสำหรับทรอมโบน 3) เพื่อหาวิธีการบรรเลงและแก้ไขปัญหารวมถึงวิธีการซ้อมอย่างเหมาะสม

ในการตีความบทเพลงที่ผู้วิจัยได้เลือกมา ผู้วิจัยนั้นได้ทำการศึกษาข้อมูลโดยได้จัดวางแผนขั้นตอนการทำดังนี้ ศึกษาวิเคราะห์บทเพลงโดยภาพรวม วิเคราะห์ปัญหาในการบรรเลงเพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการซ้อมอย่างเหมาะสม วางแผนการฝึกซ้อมและหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และตีความบทเพลง

เทคนิคที่ใช้สำหรับการบรรเลง และวิธีการฝึกซ้อมนั้น มีดังนี้ เทคนิคการหายใจ เทคนิคการออกเสียง เทคนิคการเลกาโต เทคนิคการควบคุมความเข้มเสียง เทคนิคการลิปเสลอและการเลกาโตข้ามฮาร์โมนิกซีรีย์เกิน 1 ช่วง เทคนิคการออกเสียงในระดับเสียงที่สูงและมีความเข้มเสียงที่ดัง เทคนิคการใช้ตำแหน่งแทนของคันชัก

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>