บทประพันธ์เพลงฟอลเลนสตาร์ สำหรับวงดนตรีแจ๊สออร์เคสตรา

  • ธรรศ ผ่องนัยเลิศ
  • เด่น อยู่ประเสริฐ
Keywords: ฟอลเลนสตาร์, แจ๊สออร์เคสตรา, แจ๊ส

Abstract

บทประพันธ์เพลงฟอลเลนสตาร์สำหรับวงดนตรีแจ๊สออร์เคสตราได้สร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวคิดของการใช้ชีวิต และปรัชญาของพุทธธรรมเข้ามาเป็นหลักในการประพันธ์ ซึ่งให้ความสำคัญของการสื่อสารถึงเอกลักษณ์ของตัวบุคคลหนึ่ง การเผชิญหน้ากับปัญหา และการยอมรับตัวเองเพื่อต่อสู้กับปัญหา โดยผสมผสานลักษณะดนตรีที่มีแนวคิดร่วมสมัย จากดนตรีแจ๊ส ดนตรีละติน และรวมถึงแนวคิดจากดนตรีคลาสสิกศตวรรษที่ 20 มีการบรรเลงคีตปฏิภาณเนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญในรูปแบบลักษณะของดนตรีแจ๊ส โดยสรุปแนวคิดของการประพันธ์ได้ดังต่อไปนี้

บทประพันธ์เพลงฟอลเลนสตาร์สำหรับวงดนตรีแจ๊สออร์เคสตรา ได้บรรลุผลตามที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ซึ่งต้องการสื่อถึงแนวคิดในการใช้ชีวิตรวมถึงการนำเอาพุทธธรรมเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแบ่งบทประพันธ์ออกเป็น 3 ตอน ตอนที่หนึ่งนั้นเป็นการใช้แนวคิดการวางแนวเสียง และการใช้คอร์ดเข้าหาคอร์ดหลักเป็นสำคัญ ตอนที่สองจะให้ความสำคัญในแง่ของโน้ต 12 เสียง แต่ยังคงความเป็นดนตรีอิงกุญแจเสียงอยู่ ซึ่งสร้างโดยใช้กลุ่มโน้ตมาจากแถวในตาราง 12 เสียง จนสุดท้ายได้โน้ตทั้งหมด 6 แถว เรียงจากจากเดือน วัน และปีเกิดของผู้วิจัย คือ 04 29 และ 86 ตามลำดับ และการสร้างเสียงที่มีความกดดันโดยใช้แนวคิดออสตินาโต ตอนที่สามจะเป็นการใช้แนวคิดการแทนที่จังหวะเข้ามาเป็นแนวคิดหลัก และมีการใช้แนวคิดเดิมที่เคยใช้แล้วในจุดต่าง ๆ มาผสมผสานกันในช่วงครึ่งหลังของตอนที่ 3 นี้ เพื่อสื่อถึงประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิต

บทประพันธ์เพลงฟอลเลนสตาร์สำหรับวงดนตรีแจ๊สออร์เคสตรา ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี รวมถึงการนำเผยแพร่ออกสู่สาธารณะชน ในงานไทยแลนด์อินเตอร์เนชันแนลแจ๊สคอนเฟอร์เรนซ์ (Thailand International Jazz Conference) บรรเลงโดยวงแจ๊สออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>