แบบฝึกหัดสำหรับเทเนอร์แซกโซโฟน จากการบรรเลงคีตปฏิภาณของสแตนลีย์ เทอร์เรนทีน

  • ภูวนันท์ภัส เชื้อเมือง
  • เด่น อยู่ประเสริฐ
Keywords: แบบฝึกหัดเทเนอร์แซกโซโฟน, สแตนลีย์ เทอร์เรนทีน, คีตปฏิภาณ

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้นำเสนอแบบฝึกหัดสำหรับเทเนอร์แซกโซโฟนจากการบรรเลงคีตปฏิภาณของ สแตนลีย์ เทอร์เรนทีน ในขณะสังกัดค่ายซีทีไอเรคคอร์ด ผู้วิจัยได้ใช้บทเพลงชูการร์, สตอร์ม และยิบรอลต้า ในการวิเคราะห์หาลักษณะเด่นในการบรรเลงคีตปฏิภาณของ สแตนลีย์ เทอร์เรนทีน จากบทเพลงข้างต้น เพื่อทำการอธิบายลักษณะเด่นด้วยแนวคิดพื้นฐานในดนตรีแจ๊ส จากนั้น นำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาสร้างเป็นแบบฝึกหัดสำหรับเทเนอร์แซกโซโฟน จากผลการวิเคราะห์การบรรเลงคีตปฏิภาณของเทอร์เรนทีน พบลักษณะเด่นในการการดำเนินทำนองด้วยโน้ตจากบันไดเสียงเพนตาโทนิกไมเนอร์ บันไดเสียงบลูส์ การใช้โน้ตสามพยางค์ โมทีฟจังหวะ การพัฒนาจังหวะ การเคลื่อนออกของลักษณะจังหวะ โคลเทรนลิค และการใช้เทคนิคสำหรับแซกโซโฟน จากนั้นได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบฝึกหัดจำนวน 10 บท โดยวางเนื้อหาแบบฝึกหัดให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เพื่อให้ผู้ฝึกได้ทำความเข้าใจลักษณะเด่นของเทอร์เรนทีน ทั้งยังได้เรียงระดับจากง่ายไปหายากตามลำดับ ก่อนการใช้แบบฝึกหัดผู้วิจัยแนะนำให้ผู้มีความรู้ในแซกโซโฟนและทฤษฏีดนตรีดนตรีแจ๊สในระดับกลางขึ้นไปหรือเทียบเท่ากับระดับ 4-6 จากการแบ่งระดับในงานวิจัยเรื่องอินโคเปอเรทติงแจ๊สอินทูเดอะสตัทดี้ออฟ แซกโซโฟนแอทดิอันเดอร์เกรดูเอทเลเวล โดยเจฟฟรี่ดับเบิ้ลยูเบเนดิค แบบฝึกหัดยังได้กำหนด การดำเนินคอร์ดแบบ ii V I เนื่องจากสามารถพบได้บ่อยในการบรรเลงดนตรีแจ๊ส เพื่อให้ผู้ฝึกสามารถนำแบบฝึกหัดไปใช้ในการบรรเลงได้

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>