ระบบการซื้อขาย: การแสดงผลข้อมูลภาพรวมตามเวลาจริงโดยใช้ Microsoft Excel และ VBA

  • กำธน ถาวรอยู่
  • สมพร ปั่นโภชา
  • บำรุง พ่วงเกิด
Keywords: SET50, งบกระแสเงินสด, RSI, STO, Bootstrapping, การลงทุนระยะยาว, Never Rebalancing, VBA

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นเรื่องระบบการซื้อขาย: การแสดงผลข้อมูลภาพรวมตามเวลาจริงโดยใช้ Microsoft Excel และ VBA  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Framework สำหรับการคาดการณ์ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งในที่นี้ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ รูปแบบข้อมูลรายวัน ของหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 บริษัท (SET50) โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน (เนื่องจากรายงานการศึกษาในที่นี้มีรูปแบบเป็น Real Time Dashboard) โดยใช้เครื่องมือที่ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ งบกระแสเงินสด สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้แก่ Stochastic Oscillator (STO) และ Relative Strength Index (RSI) และเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ ได้แก่ Bootstrapping Methods

จากผลการศึกษาพบว่า Real Time Dashboard ที่ได้จากกลุ่มข้อมูลของหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 บริษัท (SET50) สามารถแสดงดัชนีชี้วัดแบบต่างที่ประกอบด้วย Last Price, %Change, Price Sparkline, Cash Flow Symbol, Mu, Sigma, RSI, %K, %D และ Bootstrap ในมุมมองรายงานที่จัดระเบียบร่วมกัน ซึ่งในการ Update ข้อมูลของ Dashboard 1 ครั้งจะใช้เวลา 1-2 นาที จากนั้นได้ทำการทดสอบ Signal ของ STO + RSI ซึ่งมีการทดสอบประสิทธิภาพ 2 Step ได้ผลการทดสอบดังนี้ คือ Step I ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ Signal ที่ได้จาก STO + RSI กับข้อมูลในอดีตตั้งแต่ปี 2557 จนถึง 30 เมษายน 2563 พบว่า มีการซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด 1,034 ครั้ง ขายหลักทรัพย์ 484 ครั้ง (1 ครั้ง เท่ากับ 100 หุ้น) มูลค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เท่ากับ -31,604 บาท จากการลงทุนทั้งหมด 5,807,167 บาท มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มลงทุนอยู่ที่ -0.5% คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ -0.1% ส่วน Step II ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ Signal ที่ได้จาก STO และ RSI กับข้อมูลที่ได้จากการ Bootstrapping Simulation ทั้งหมด 10,000 ครั้ง พบว่า มีการซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ย 291 ครั้ง ขายหลักทรัพย์เฉลี่ย 72 ครั้ง (1 ครั้ง เท่ากับ 100 หุ้น) มูลค่าสินทรัพย์เฉลี่ย ณ T = 250 เท่ากับ 34,441 บาท จากการลงทุนเฉลี่ย 1,288,988 บาท มีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2.97% และสุดท้ายได้ทำการทดสอบสมมติฐานจากการใช้กลยุทธ์นั้น ซึ่งมีการทดสอบสมมติฐานกับข้อมูลในอดีตตั้งแต่ปี 2557 จนถึง 30 เมษายน 2563 โดยมีการทดสอบสมมติฐาน 2 สมมติฐาน ที่ระดับนัยสำคัญ  =0.05 ได้ผลการทดสอบดังนี้ คือ สมมติฐานที่ 1 : อัตราผลตอบแทนจากการใช้กลยุทธ์ RSI & STO Signal + Bootstrapping สามารถให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากการใช้ Signal ที่ได้จาก RSI & STO อย่างมีนัยสำคัญ และ สมมติฐานที่ 2 : อัตราผลตอบแทนจากการใช้กลยุทธ์ RSI & STO Signal + Bootstrapping ที่มีการการลงทุนแบบระยะยาว ไม่สามารถให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของการลงทุนแบบ Never Rebalancing (ซื้ออย่างเดียว) อย่างไม่มีนัยสำคัญ

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 4 > >>