แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา

  • หัทยา ปุ่นโพธิ์
  • นงนภัส แก้วพลอย
Keywords: สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร, หนี้ค้างชำระ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจอหอ

Abstract

การศึกษาสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา และนำเสนอแนวทางแก้ไขหนี้ค้างชำระ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามลูกค้าที่มีหนี้สวัสดิการภาครัฐและพนักงานองค์กรค้างชำระกับ ธ.ก.ส.สาขาจอหอ จำนวน 100 ราย วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทีทำให้เกิดหนี้ค้างชำระปัญหาด้านการเงินภายในครอบครัว ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยสูงเกินไป ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกแนวทางเลือกในการเพิ่มมาตรการในการประนอมหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับตัวลูกค้าเป็นรายบุคคล เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขหนี้ค้างชำระลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ได้  ธนาคารสามารถจ่ายสินเชื่อตามสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กรได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้และครอบครัวเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>