การพัฒนาและการจัดเส้นทางท่องเที่ยวไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรณีศึกษา บริษัท ABC TRAVEL จำกัด

  • ถิรายุ พิบูลย์ศักดิ์กุล
  • มณิสรา บารมีชัย
Keywords: จัดเส้นทางการเดินทาง, พัฒนาการท่องเที่ยว, ลดต้นทุน

Abstract

การศึกษาเรื่องการพัฒนาและการจัดเส้นทางท่องเที่ยวไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกรณีศึกษา บริษัท ABC TRAVEL จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อลดต้นทุนและเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวของแต่และโปรแกรมของการท่องเที่ยวของลูกค้าผู้สูงอายุชาวต่างชาติ 2. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในด้านบริการ ราคา เวลา และสถานที่ท่องเที่ยว ให้กับลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ 3. เพื่อทราบความต้องกลางของกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุชาวต่างชาติ 4. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ด้วยวิธีการวิเคราะห์ และเก็บแบบสอบถาม และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มประชากรที่ศึกษาจำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า บริษัท ABC TRAVEL จำกัด สามารถใช้แนวทาง Tour schedule integration (Mass - Customize Tourism) และ แนวทาง Reduce fare costs มาแก้ปัญหาได้ โดยแนวทาง Tour schedule integration (Mass - Customize Tourism) สามารถลดต้นทุนได้ถึง 480 บาทต่อรอบ และแนวทาง Reduce fare costs สามารถลดต้นทุนได้ 16,560 บาท จากต้นทุนเดิม 63,230 บาท เหลือเพียง 46,670 บาท ตามลำดับ

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##