การปรับปรุงการวางแผนปริมาณวัตถุดิบ และการจัดการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในคลังสินค้า

  • ปวันรัตน์ พรหมมี
  • มณิสรา บารมีชัย
Keywords: ระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ, ต้นทุน, วัตถุดิบ

Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ไม่มีความเคลื่อนไหวของบริษัทในกรณีศึกษาซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตู้แช่เชิงพาณิชย์ โดยในการวิเคราะห์ปัญหานั้นผู้ศึกษาได้ใช้แผนผังแสดงเหตุและและจัดทำแผนผังแสดงกระบวนการทำงานของแผนกจัดซื้อและแผนกผลิต เพื่อหากระบวนการที่ทำให้เกิดการสะสมของวัตถุดิบและเกิดต้นทุนการจัดเก็บที่สูง จากการศึกษาพบว่าสาเหตุของการเกิดวัตถุดิบคงคลังมาจาก การขาดระบบในการวางแผนการซื้อวัตถุดิบ รวมถึงขาดนโยบายที่เหมาะสมในการบริหารสินค้าคงคลัง ทำให้ปริมาณการซื้อวัตถุดิบแต่ละครั้งนั้นไม่สอดคล้องกับปริมาณที่บริษัทต้องการและกลายเป็นสินค้าคงคลัง นอกจากนี้บริษัทยังขาดนโยบายในการบริหารการเปลี่ยนวัตถุดิบ ทำให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้วัตถุดิบใหม่มาทดแทนวัตถุดิบเดิม วัตถุดิบเดิมจะยังคงค้างอยู่ในคลังสินค้าและการเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในที่สุด ในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้เสนอแนะระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบที่สามารถช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสม และสอดคล้องกับปริมาณการใช้ผลิต ผู้ศึกษาได้นำวัตถุดิบที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาใช้ทดแทนกับวัตถุดิบที่มีการเคลื่อนไหว และสามารถใช้ทดแทนกันได้ เพื่อบริหารต้นทุนให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และกำหนดนโยบายสำหรับบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนวัตถุดิบหรือใช้วัตถุดิบใหม่ทดแทนวัตถุดิบด้วย ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า หลังจากที่บริษัทได้นำแนวคิดระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบไปใช้ ผลลัพธ์ที่ได้คือ บริษัทสามารถลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าลงได้ประมาณ 114,423.70 บาทต่อปี และแนวคิดกลยุทธ์การบริหารการใช้วัตถุดิบทดแทน สามารถลดต้นทุนการการสั่งซื้อวัตถุดิบใหม่ได้ถึง 4,603,482.07 บาท

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##