การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมะพร้าวน้ำหอม กรณีศึกษา สวน AAA อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

  • ปุริมปรัชญ์ ชาลีกุล
  • มณิสรา บารมีชัย
Keywords: ห่วงโซ่อุปทาน, มะพร้าวน้ำหอม

Abstract

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้ เพื่อศึกษาการจัดการโซ่อุปทานการของมะพร้าวน้ำหอมสวน AAA และเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสวน AAA โดยการลดต้นทุน และ เพิ่มรายได้ จากการศึกษาและเก็บข้อมูลกระบวนการทำงานในโซ่อุปทานของสวน AAA พบว่า ในปัจจุบันสวน AAA มีปัญหาด้านผลผลิต โดนตีกลับจากลูกค้า หรือลูกค้ารับซื้อในราคาต่ำ เนื่องจากสวน AAA ยังไม่มีระบบในการควบคุมและคัดแยกขนาดของมะพร้าวก่อนส่งออกจากสวน นอกจากนี้สวน AAA ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ปัจจุบันมีเพียงช่องทางเดียวคือการขายให้กับโรงงานรับซื้อ โดยเป็นการขายผลมะพร้าวน้ำหอมสด โดยไม่มีการแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่า ทำให้ไม่สามารถสร้างกำไรจากผลผลิตได้มากเท่าที่ควร จากปัญหาและข้อจำกัดที่พบ ผู้ศึกษาได้ พัฒนากระบวนการตรวจสอบมะพร้าวและเสนอแนะเครื่องมือในการคัดแยกขนาดมะพร้าวก่อนส่งไปจำหน่ายให้กับลูกค้า เพื่อป้องการไม่ให้เกิดการตีกลับ หรือการรับซื้อในราค่ำ รวมถึงศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่ามะพร้าวที่ไม่มาตรฐานโดยนำมาคัดแยกเนื้อและน้ำส่งขายตามร้านค้าต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้ศึกษายังศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย จากการส่งให้กับลูกค้าที่เป็นโรงงานอย่างเดียวมาเป็นการส่งตรงให้กับร้านจำหน่ายน้ำมะพร้าวรายย่อยด้วย จากผลการศึกษาเบื้องต้นใน 2 พื้นที่เป้าหมาย พบว่า การเพิ่มช่องทางการขายตรงให้กับลูกค้ากลุ่มร้านค้า ทำให้สวน AAA สามารถจำหน่ายมะพร้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น และสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##