ศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียของเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุกระป๋อง

  • วุฒิภัทร แก้วสุวรรณ
  • วันชัย รัตนวงษ์
Keywords: ความสูญเสีย, การใช้ประโยชน์, เวลาสูญเสีย, ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียของเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุกระป๋อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มกำลังการผลิต โดยการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตและทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและหาโอกาสในการสร้างกำไรให้บริษัท ซึ่งปัจจุบันพบปัญหาในการดำเนินงานดังนี้

  1. ปัญหาความสูญเสียจากการปรับตั้ง ปรับแต่งเครื่องจักร
  2. ปัญหาความสูญเสียจากการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตหรือไม่มีคำสั่งซื้อ
  3. ปัญหาความสูญเสียจากการขัดข้องของเครื่องจักร

โดยมีแนวทางการแก้ไขของปัญหาดังนี้

  1. การนำทฤษฎีแนวคิดการปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วหรือ SMED มาประยุกต์ใช้ในการลดเวลาสูญเสียจากการปรับตั้ง ปรับแต่งเครื่องจักรในขั้นตอนการ Change Parts หลังจากการปรับปรุงสามารถลดเวลาจาก 684 นาทีต่อรอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ เป็น 454 นาทีต่อรอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ ส่งผลให้ผลผลิตสูญเสียลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนความถี่ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งปี 2020 พบว่าผลผลิตที่สูญเสียลดลง 2,455,940 กระป๋องต่อปี
  2. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการเพิ่ม Utilization ของเครื่องจักรและลดเวลาสูญเสียจากการไม่มีการผลิตสินค้า โดยการกระตุ้นยอดขายสินค้าภายในประเทศหรือการรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ความสามารถของเครื่องจักร รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ โดยไม่ลงทุนในเรื่องการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิตสินค้าใหม่หรือการรับจ้างผลิต แต่มีการทุนเรื่องการส่งเสริมการตลาดซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 50,000,000 บาท ซึ่งพบว่า การผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้สามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรให้บริษัทมากที่สุดที่ 60,718,593 บาทต่อปี ใช้ระยะเวลาคืนทุน 0.82 ปี
  3. การออกแบบแผนการบำรุงรักษาด้วยตนเองโดยนำหลักการ CLIT (Cleaning Lubrication Inspection and Tightening) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ครอบคลุมต่อการตรวจสอบเครื่องจักรและความถี่ในการตรวจสอบ เพื่อลดความบกพร่องในการตรวจสอบของพนักงานและลดเวลาสูญเสียจากการขัดข้องของเครื่องจักร ซึ่งจากเดิมสาเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของพนักงานคิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์จากสาเหตุของปัญหาทั้งหมด แต่หลังจากการปรับปรุงแล้ว สาเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของพนักงานลดลงเหลือ 4 เปอร์เซ็นต์จากปัญหาขัดข้องทั้งหมด
Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##