การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดสินค้าคงคลัง ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว กรณีศึกษา บริษัท Paper Packaging จำกัด

  • อภิพัฒน์ ศิริพรรณ
  • วันชัย รัตนวงษ์
Keywords: ตั้งค่าเครื่องจักร, SMED, วางแผนการผลิต, ต้นทุนเสียเปล่า, In process, Finish Good, Visual Control, Order, Platform

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม ของบริษัท Paper packaging จำกัด ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ได้ทำการศึกษาคือเพื่อศึกษากระบวนการทำงานและแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็นขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิต ของบริษัท ตลอดไปจนถึงการเก็บรักษา โดยที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ซึ่งตรวจพบปัญหาดังนี้

  1. กระบวนการตั้งค่าเครื่องจักรที่ใช้เวลานาน และเป็นแบบอาศัยความชำนานของช่างประจำเครื่องจักร ส่งผลให้ไม่มีมาตรฐานสำหรับการตั้งค่า เครื่องจักรในกระบวนการผลิตต่างๆ ตั้งแต่การปรับเครื่อง จนถึง การพิมพ์ ซึ่งจะส่งผลไปถึงคุณภาพสินค้า และ จำนวนสินค้าที่ผลิตได้
  2. ผลต่อเนื่องจากกระบวนการผลิตที่มีสินค้าเสียเยอะ ส่งผลถึงต้นทุนที่เสียเปล่าจำนวนมาก ทั้งต้นทุนด้านเงิน และด้านเวลาที่ใช้ผลิต ด้านแรงงานคน และด้านพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บสินค้าเสีย(เพื่อรอขายส่ง)
  3. การผลิตที่ขาดการวางแผนการผลิต ทำให้การผลิตสินค้าไม่เป็นไปตามลำดับความต้องการ ส่งผลไปถึงการจัดเก็บและดูแลสินค้า

หลังจากวิเคราะห์ปัญหาแล้วได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้

  1. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการตั้งค่าเครื่องจักร แล้วนำ หลักการ SMED เข้ามาช่วยจัดการกระบวนการตั้งค่าเครื่องจักร
  2. มีการวางแผนการผลิตระยะสั้น ทุกๆสัปดาห์ และนำระบบ visual control มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการแทรกงานผลิต ส่งผลให้ กระบวนการผลิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น
  3. จัดการสินค้าคงคลังโดยเป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต ช่วยลดสัดส่วนสินค้าที่เสียและโอกาสเกิดสินค้าเสียลง ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##