แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินงานธุรกิจค้าส่งกุ้ง

  • ปารดา ชัยยันต์กิจ
  • นันทิ สุทธิการนฤนัย
Keywords: การพยากรณ์, ประสิทธิภาพ, ต้นทุน, 7QC Tools

Abstract

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจค้าส่งกุ้ง โดยการลด ความผิดพลาดที่เกิดจะพนักงาน เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางในการลดปริมาณสินค้าคงเหลือ และสินค้าขาดมือ จากการพยากรณ์ และเพื่อต้นทุนในการดำเนินงานลดลง

ผลการศึกษาได้แบ่งปัญหาทั้งหมดเป็น 3 ด้าน คือ 1) ปัญหาด้านพนักงาน ใช้แรงจูงใจ การออกกฎระเบียบ แถบวัดขนาดกุ้ง เข้ามาช่วยในการคัดแยก ซึ่งมีผลคือ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2562 จนถึง เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2563 พบว่า มีจำนวนการคัดผิดขนาด เกิดขึ้น 23 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 25 และลดลงทั้งหมด 16.13 % 2) ปัญหาด้านการจัดการ ซึ่งมีแนวทาง คือการปรับพื้นที่คลัง และปรับกระบวนการทำงาน ในขั้นตอนการส่งมอบ คือ1) นำหลักการ การจัดคลังแบบ ABC เข้ามา โดยจะจัดแยกเป็นพื้นที่ของแต่ละขนาด 2)ปรับกระบวนการทำงานใช้ Check Sheet ผลที่ได้จากการปรับคือ ในเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ.2562 -เดือน มกราคม ปีพ.ศ. 2563 นั้นมีเกิดการถ่ายผิดเพียง 1 ครั้งโดย มีมูลค่าความเสียหายลดลงทั้งหมด 12,087.2 บาท 3) ปัญหาด้านต้นทุน ซึ่งแนวทาง ในด้านต้นทุนน้ำแข็ง คือการสร้างโรงน้ำแข็งเอง ทำให้ต้นทุนในแต่ละเดือนลดลงโดยเฉลี่ย 67,436 บาทต่อเดือน โดยเงินลงทุน 655,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 9 เดือน ในด้านของการพยากรณ์นั้นเลือกการพยากรณ์โดยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปรแนนเชียล ที่ α = 0.4 ทำให้ต้นทุนโดยรวมลดลง 188,845.46 บาท อันดับที่สองรองลงมาคือวิธีบอกซ์ – เจนกินส์ ARIMA (3,1,1) ต้นทุนโดยรวมลดลง 187,489.98 บาท

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##