การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อภาคครัวเรือน

  • อรุณรัตน์ อ้อยงาม
  • นงนภัส แก้วพลอย
Keywords: ปริมาณสินเชื่อภาคครัวเรือน, ปริมาณเงินฝาก, อัตราแลกเปลี่ยน, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อภาคครัวเรือนการศึกษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้ข้อมูลจากปริมาณสินเชื่อของภาคครัวเรือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2561 โดยเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน จำนวน 144 เดือน ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบจำลองปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณสินเชื่อภาคครัวเรือน เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Pool data) โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์แล้วนำตัวแปรต่างๆ ที่ได้มาสร้างแบบจำและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent variables) และตัวแปรตาม (Dependent variables) โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple linear regression) ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS)  และการคำนวณค่าทางสถิติของความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple linear regression) มาทำการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระต่าง ๆ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Coefficient Correlation) ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณสินเชื่อภาคครัวเรือนมีความความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 กับ อัตราผลตอบแทนรัฐบาลและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญระดับทางสถิติที่ 0.01 กับลอกาลิทึมปริมาณเงินฝากภาคครัวเรือน และ ลอกาลิทึมของอัตราแลกเปลี่ยนในทิศทางตรงกันข้าม

Published
2020-08-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>